معرفی پزشکان
تغذيه«متخصصین«معرفی پزشک«
تغذيه-
دکتر مريم محمودي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : تغذيه

تلفن :

 
دکتر منصور رضايي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : نیاورانگروه : تغذيه

تلفن :
تلفن بيمارستان مسيح دانشوري: 26105050 - 27123000 الي 3007


آدرس بيمارستان مسيح دانشوري: خيابان شهيد باهنر (نياوران)، دارآباد

 
1
 
آشنایی با آی پزشک
درباره آی پزشک
درباره آی پزشک
جستجو در آی پزشک
 
تماس با آی پزشک
وب سایت : www.IPezeshk.com
آدرس ایمیل : info@IPezeshk.com
 
بالا