معرفی مراکز درمانی
مراکز بهداشتي درماني«معرفی مراکز درمانی«
مراکز بهداشتي درماني
مرکز بهداشتي درماني ينگي قلعه
 
استان : خراسان شماليشهر : شيروان
منطقه : نا مشخصگروه : مراکز بهداشتي درماني

روستاي ينگه قلعه

 
مرکز بهداشت روستايي زوارم
 
استان : خراسان شماليشهر : شيروان
منطقه : نا مشخصگروه : مراکز بهداشتي درماني

روستاي زوارم

 
مرکز بهداشتي درماني روستايي حصارچه
 
استان : خراسان شماليشهر : بجنورد
منطقه : نا مشخصگروه : مراکز بهداشتي درماني

روستاي حصارچه

 
مرکز بهداشتي درماني روستايي رباط قره بيل
 
استان : خراسان شماليشهر : جاجرم
منطقه : نا مشخصگروه : مراکز بهداشتي درماني

روستاي رباء قره بيل

 
مرکز بهداشتي درماني روستايي گيفان
 
استان : خراسان شماليشهر : بجنورد
منطقه : نا مشخصگروه : مراکز بهداشتي درماني

روستاي گيفان

 
مرکز بهداشتي درماني روستايي اردغان
 
استان : خراسان شماليشهر : اسفراين
منطقه : نا مشخصگروه : مراکز بهداشتي درماني

روستاي اردغان

 
مرکز بهداشتي درماني بدرانلو
 
استان : خراسان شماليشهر : بجنورد
منطقه : نا مشخصگروه : مراکز بهداشتي درماني

روستاي بدرانلو

 
مرکز بهداشتي درماني کوسه
 
استان : خراسان شماليشهر : شيروان
منطقه : نا مشخصگروه : مراکز بهداشتي درماني

روستاي کوسه

 
مرکز بهداشتي درماني فياض بخش
 
استان : خراسان شماليشهر : بجنورد
منطقه : نا مشخصگروه : مراکز بهداشتي درماني

خيابان بهزيستي -پشت هتل نگين

 
مرکز بهداشتي درماني قلعه جق
 
استان : خراسان شماليشهر : بجنورد
منطقه : نا مشخصگروه : مراکز بهداشتي درماني

روستاي قلعه جق

 
مرکز بهداشتي درماني شهري شماره 3
 
استان : خراسان شماليشهر : شيروان
منطقه : نا مشخصگروه : مراکز بهداشتي درماني

خيابان امام رضا(ع)

 
مرکز بهداشتي درماني پيش قلعه
 
استان : خراسان شماليشهر : مانه و سملقان
منطقه : نا مشخصگروه : مراکز بهداشتي درماني

پيش قلعه

 
مرکز بهداشتي درماني روستايي چناران
 
استان : خراسان شماليشهر : بجنورد
منطقه : نا مشخصگروه : مراکز بهداشتي درماني

روستاي چناران

 
مرکز بهداشتي درماني يکه صعود
 
استان : خراسان شماليشهر : بجنورد
منطقه : نا مشخصگروه : مراکز بهداشتي درماني

روستاي يکه صعود

 
مرکؤ بهىاشت روستايي درق
 
استان : خراسان شماليشهر : جاجرم
منطقه : نا مشخصگروه : مراکز بهداشتي درماني

روستاي درق

 
مرکز بهداشتي درماني شهري صفي آباد
 
استان : خراسان شماليشهر : اسفراين
منطقه : نا مشخصگروه : مراکز بهداشتي درماني

صفي آباد

 
مرکز بهداشتي درماني روستايي سارمران
 
استان : خراسان شماليشهر : اسفراين
منطقه : نا مشخصگروه : مراکز بهداشتي درماني

سارمران

 
مرکز بهداشتي درماني روستايي گريوان
 
استان : خراسان شماليشهر : بجنورد
منطقه : نا مشخصگروه : مراکز بهداشتي درماني

روستاي گريوان

 
مرکز بهداشتي درماني عشق آباد
 
استان : خراسان شماليشهر : مانه و سملقان
منطقه : نا مشخصگروه : مراکز بهداشتي درماني

روستاي عشق آباد

 
مرکز بهداشتي روستايي دوين
 
استان : خراسان شماليشهر : شيروان
منطقه : نا مشخصگروه : مراکز بهداشتي درماني

روستاي دوين

 
12345 >>
 
آشنایی با آی پزشک
درباره آی پزشک
درباره آی پزشک
جستجو در آی پزشک
 
تماس با آی پزشک
وب سایت : www.IPezeshk.com
آدرس ایمیل : info@IPezeshk.com
 
بالا